Arbetslivet

Seglingsberg

Efter en kort återflyttning till Örebro så vände Pehr August under augusti 1845 åter sitt flyttlass norrut. En anställning som bokhållare på bruket i Seglingsberg väntade. Seglingsbergs bruk var litet på Pehr Augusts tid. Det bestod av två smedjor, såg och kvarn. En järnbod och ett stort kolhus hörde också till.

Ängelsberg

På bruket i Ängelsberg arbetade Pehr August som bokhållare 1847 – 1852.

Hälleforsnäs

I juni 1852 började Pehr August på Hällefors bruk i Hälleforsnäs. Han fick åter ett arbete som bokhållare. Tjänsten uppehöll han i två år och fem månader.

Smedstorp

Den 19 november 1854 bröt Pehr August upp från bruket i Hälleforsnäs, men inte från arbetsgivaren, brukspatron Lasse Celsing. Han hade fått ny tjänst på bruket i Smedstorp som ligger längs vägen mellan Hälleforsnäs och Malmköping. Här blev hans roll dubbel: inspektor för dess lantbruk och förvaltare för bruksrörelsen. Kanske var det nya arbetet en befordran? Bruksrörelsen i Smedstorp bestod av en stångjärnshammare, två spiksmedjor och en kvarn.

Under tiden i Smedstorp hittar Pehr August sin kärlek, Karolina Charlotta Fogelström, född 1838, från Yxtaholm i Lilla Mellösa socken. Vigseln ägde rum den 19 september 1858.

Danderyd

Nya utmaningar mötte Pehr August. Han hade sökt en ledig tjänst på en stor gård uppe i Danderyd utanför Stockholm. En tjänst som inspektor blev hans sommaren 1863. Paret Ålund lämnade så Södermanland till förmån för Nora gård med sin stora mangårdsbyggnad, uppförd under 1800-talets första hälft. Inspektorsbostaden, där paret Ålund fick bo, uppfördes på 1700-talet som gårdens huvudbyggnad.

Paret Ålund stannade endast 9 månader på Nora gård. Den korta tiden till trots, så kan vi anta, att Pehr August sett det han ville se, nyfiken på nyheter som han troligen var. Ett oljeraffinaderi var under uppbyggnad på Reimersholme. Amerikanen Jones skulle här separera bergolja och stenkolsolja till amerikansk fotogen-olja.

Molnebo

Kan den korta tiden på Nora gård berott på att Pehr August blivit rekommenderad att söka tjänsten i Molnebo då man där planerade att bygga en fabrik för framställning av harts?

Ett konstruktionsarbete som han verkligen måste ha gillat.

Ingen vet dock hur det egentligen var…

Pehr August fick arbetet och till Molnebo bruk flyttade han och hans fru in i Julmyra gårds huvudbyggnad, uppförd 1805. Detta skedde under första delen av 1864.

Hartsfabriken byggdes upp och den stod klar under våren 1865. Harts som tillverkades av kåda, användes av bruket för dess transmissionssystem, men det såldes även harts till andra användare. Terpentin blev en annan försäljningsartikel, som bl.a Skattmansö Bruk köpte. Fabriken fick namnet ”Harts och terpentinfabriken”. Senare kallades den ”Hjulmyra tekniska fabrik”.

Säkerligen funderade August mycket över nymodigheten att raffinera olja. Möjligen hade han i Reimersholme sett hur man gör, eller kanske bara läst om det?

Skulle fabrikens utrustning duga till oljeraffinering?

Hur som helst, så köpte han in råolja från Amerika, troligen från ”Pensylvanien”, gjorde sina försök och lyckades.
Bara några få år efter hartsfabrikens igångsättande. Så hade Pehr August sin kundkrets på smörjoljor och fetter.

August ville vidare i sina experiment. Nu funderade han mycket över vad överhettad ånga skulle ge i renhet och i fler produkter. År 1867 började han med dessa experiment, som pågick ända fram till Annelundstiden.*

Pehr August tyckte verkligen om sitt arbete.

År 1871 hände följande i Molnebo bruks då 120-åriga historia: brukspatron Wetterqvist slutar och bruket övergår i tysk ägo. Samtidigt slutar August sin tjänst och han tar hustrun med sig och de flyttar till frälsehemmanet Annelund vid sjön Snytens östra strand norr om Ängelsberg. I och med att Ålunds flyttar till Annelund så upphör troligen tillverkningen vid hartsfabriken.

Annelund

Varför valde Pehr August Annelund? Enskildhet var ett skäl. Lugn och ro behövdes. Han ville även bli sin egen och bytte nu titel från inspektör till fabrikör. Ett annat skäl var att gården tillhörde Ängelsbergs bruk och att han fått hjälp av familjen Timm som han ju var bekant med sedan tidigare. Under sommaren och hösten 1871 byggde han upp sin fabrik. Den stod till stor del klar i oktober samma år och de första råvaruleveranserna hit skedde i början av november.

Men när flyttade makarna Ålund hit? I kyrkböckerna finns noterat 27 november 1871. Frågan är om Pehr August kom före för att närvara vid fabriksbygget, vars byggnation påbörjades under våren 1871, eller om kyrkobokföringen släpade efter?

I början av november 1871 ankom ”till Herr A Ålund 16 fat tung olja”. Partiet levererades av
G. Sommelius o Co med hjälp av ångaren Pius till Ängelsberg där omlastning skedde till ny sjötransport på sjön Snyten, eller bara per landtransport till Annelund.

Sedan var produktionen igång…

* Lars M Larsson berättar att exakt samma överhettare som finns på ön, finns med på ritningar från Pennsylvania från 1860-talet. Det var troligtvis därifrån Pehr August Ålund på något sätt fick inspiration och kunskap till att använda metoden på Oljeön.